Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Data publikacji: 2020-09-09

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przy ul. Rynek 33 w dniach 1 - 15 września 2020. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2020-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przypomina , że świadczenie wychowawcze (Program 500+) zostało przyznane do 31 maja 2021r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

Świadczenie dobry start ( 300+)

Data publikacji: 2020-07-01

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.
Od 1 lipca Wniosek o świadczenie z programu można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.
Od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.
Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!

Data publikacji: 2020-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przy współpracy z Rawicką Komendą Policji oraz Rewirem Dzielnicowych w Miejskiej Górce, pragnie przekazać informacje dotyczące wyłudzeń i oszustw na osobach starszych i nie tylko, dlatego przedstawiamy poniżej apel policyjny informujący o czynnościach i działaniach oraz postępowaniu aby ustrzec się przed atakiem oszustów.

Czytaj całość publikacji "SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!"

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!!

KOMUNIKAT!!!

Data publikacji: 2020-03-12

W związku z wystąpieniem i zagrożeniem zachorowań na KORONAWIRUSA, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, prosi o wyrozumiałość i ograniczanie wizyt osobistych do minimum, tylko w sytuacjach pilnych, których załatwienie sprawy wymaga osobistego wstawiennictwa .


Kierując się dobrem obustronnym zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składanie dokumentów przez platformę ePUAP, pocztę elektroniczną www.ops@miejska-gorka.pl, do stałej dyspozycji jest kontakt telefoniczny 65/547 45 07, kom. 607 622 833 a także do poszczególnych pracowników, Kierownik - 65/322 58 35, biuro nr 5 - 65/322 58 29, biuro nr 6- 322 58 37, biuro nr 7- 65/54 74 148, biuro nr 9- 65/ 322 59 36.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT!!! "

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT!!! (plik doc 326KB)
 2. KOMUNIKAT!!! (plik doc 3492KB)
 3. KOMUNIKAT!!! (plik doc 733KB)

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - REALIZACJA ZASADY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Data publikacji: 2020-01-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Życzenia Świąteczno - Noworoczne 2019r

Data publikacji: 2019-12-20

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Życzy Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019R

Data publikacji: 2019-12-05

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Miejskiej Górce informuje, iż wypłata świadczeń za miesiąc grudzień 2019 nastąpi w dniach:

13.12.2019r. - świadczenia rodzinne , zasiłki z Pomocy Społecznej(termin wypłaty określony w decyzji na 20-go każdego m-c)
16.12.2019r. - świadczenia wychowawcze 500+
18.12.2019r. - stypendia
20.12.2019r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne (termin wypłaty określony w decyzji na 25-go każdego m-c)

Załączniki:

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2019R (plik doc 39KB)

AKCJA ZIMA - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ I UDZIEL POMOCY.

Data publikacji: 2019-11-25

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o uwrażliwienie na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną reakcję. Akcji ma na celu dotarcie do osób bezdomnych, jak również przekazanie im informacji o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie w odpowiednich do tego placówkach. INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE ORAZ REWIR DZIELNICOWYCH W MIEJSKIEJ GÓRCE.

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Data publikacji: 2019-09-10

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Załączniki:

 1. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. (plik docx 41KB)

INFORMACJA - Stypendium szkolne -

Data publikacji: 2019-09-02

Stypendium szkolne
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.
Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.
W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[...].
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Czytaj całość publikacji " INFORMACJA - Stypendium szkolne -"

Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

Data publikacji: 2019-07-11

Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+

Załączniki:

 1. Rusza kampania informacyjna nowej odsłony programu Rodzina 500+ (plik pdf 136KB)

OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+

Data publikacji: 2019-06-17

ABY OTRZYMYWAĆ RZĄDOWE ŚWIADCZENIE RODZINA 500+ ZŁÓŻ OD 1 LIPCA 2019R WNIOSEK ONLINE:
PRZEZ EMPA@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ ORAZ PUE ZUS.
Z KOLEI OD 1 SIERPNIA 2019R BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ( PAPIEROWĄ) OSOBIŚCIE W URZĘDZIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

Czytaj całość publikacji " OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+"

Załączniki:

 1. OD 1 LIPCA 2019R RUSZA NA NOWYCH ZASADACH PROGRAM RODZINA 500+ (plik pdf 1439KB)

TWÓJ DZIELNICOWY

Data publikacji: 2019-03-26

Więcej informacji na temat pracy naszych Dzielnicowych można znaleźć w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy - Zespół Interdyscyplinarny.

POMOC PRAWNA

Data publikacji: 2019-01-04

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKA GÓRKA

Czytaj całość publikacji "POMOC PRAWNA"

POMOC PRAWNAPOMOC PRAWNAPOMOC PRAWNA

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Data publikacji: 2019-01-03

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Załączniki:

 1. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO (plik pdf 130KB)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Data publikacji: 2018-12-21

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIAŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

PROJEKT

Data publikacji: 2018-12-06

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO " RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-12-06

24 GRUDNIA 2018R OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BEDZIE NIECZYNNY.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Data publikacji: 2018-11-08

Zespół Interdyscyplinarny w Miejskiej Górce, uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. Praktyczne i prawne podstawy działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura Niebieskiej Karty, które odbędzie się w dniu 23.11.2018r o godzinie 10:00 w lokalu TOSIA ul. Nowa 22, Dąbrowa 63-910 Miejska Górka.

WARSZTATY EDUKACYJNE

Data publikacji: 2018-11-08

REALIZUJĄC ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKA GÓRKA PRAGNĘ ZAPROSIĆ NA WARSZTATY EDUKACYJNE PT. MIĘDZY PROFILAKTYKĄ A INTERWENCJĄ.

Czytaj całość publikacji "WARSZTATY EDUKACYJNE"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA