Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Powrót

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-14

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakres wsparcia asystenta to m.in.:

  • wykonywanie codziennych czynności (np. załatwianie spraw urzędowych),
  • funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności ( np. dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne),
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego (np. wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc),
  • umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności (np. wydarzenia społeczne i kulturalne),
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcie niepełnosprawnych uczniów.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Gmina Miejska Górka przyjąła środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w 2021 w wysokości:          42 024,00 zł.  , co stanowi 100% wartości zadania.

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Miejska Górka  jest Ośrodek Pomocy Społecznej wMiejskiej Górce ulica Rynek 33; 63-910 Miejska Górka.

W 2021 roku w ramach Program planuje się objąć wsparciem asystenta 4 osoby  (3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej, niż 60 godzin miesięcznie.                 Udział w Programie jest bezpłatny.

Usługi asystenta  mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYFUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYPLAKAT-informacyjny
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA